「mina」2023年2月号掲載

「mina」2023年2月号掲載
「mina」2023年2月号にnail polish <lemon curd,tan,coussinet,madeleine,blush> 、plump eyepolish <lemon curd,blush,tan,coussinet,madeleine>が掲載されました。